Grundbuchtext Paul Hiert nach Paul Landsmann von ca. 1653

Übersetzung aus dem Alttschechischen ins Neutschechische

Paul Hiert ujal a koupil grunt s rolí a jiným vším přináležejícím příslušenstvím,
kterýž od /= po dobu/ 6 let bez hospodá
ře pustý a neosívaný po nebohém /též
neboštíkovi/ Pavlovi Lanczmanovi zůstal vedle /= podle/ prošacování od
rychtá
řův chmelického, karlického a kvietenskýho, k tomu zřízených, za summu
150 kop grošů. Z té summy porazí se za klisny, krávy, vůz, pluch, brány a na
stavení, t
ěž na osení a jiné přídavky, kterýchž se nenachází, z čehož ourokův
spraveno býti má, áé kop grošů. Pozůstávající summu platiti má v roky, začne při
Třech králích léta budoucího 1653, vedle /= podle/ uzání šacujících po 3 kopách
grošů až do zaplacení. Stalo se s povolením pana hejtmana ve středu den památní
svatého Petra a Pavla léta 1650.

Ostatní summa k doplacení ročnímu náleží těmto.

Vedle /= podle/ zápisu Pavla Lanczmana nápadníkům po Benešovi Hertzikovi,
mimo splacení dluhův Motloví synu … 9 kop grošů 10 gr, Jiříkovi Zeilovi … 9
kop grošů 20 gr. Po Štěpánovi Kyzlíkovi vedle /= podle/ vysvědčení Jakuba
Langera, těž kostelníkův kvietenských dluhu k záduší kvietenskému … 21 kop
grošů. Napadníkům po témž Štěpánovi Kyzlíkovi mimo to, co se na grunté
škodovati, musilo, naposledy … 30 kop grošů 30 gr. Nápadníci po Palvovi
Lanczmanovi na tomto gruntě žádné spravedlnosti jmíti nemohou, nebo pro jeho
zlé hospodaření a nedbanlivost týž grunt z/s/pustnění a na nic přiveden jest.

Übersetzung aus dem Neutschechischen ins Deutsche

Paul Hiert hat angenommen und kaufte den Grund und Acker mit allem was dazugehört. Er (der Grund, Anm.) war schon 6 Jahre ohne Wirtschafter verödet, die Felder nicht angebaut, nach dem verstorbenen Paulo Lanczmann. Die Richter von Hopfendorf, Karlsbrunn und Blumenau, die dazu eingesetzt (berufen) waren, haben ihn auf eine Kaufsumme von 100 Schock gr (Groschen) festgelegt (abgeschätzt). Von dieser Summe kommen aber Abzüge für Stuten, Kühe, Wagen, Pflug und Eggen, auch Gebäude, Saatgut und anderes Fehlende, zusammen 80 Schock Groschen. Den Rest (150-80=70) soll (Paul Hiert) in Jahresraten von 3 Schock Groschen nach der Abschätzung der Richter immer zum Dreikönigenfest zahlen (bis zum Ausgleich der ganzen Summe). Die erste Anzahlung im Jahre 1653. Das ist geschehen mit der Bewilligung des Hauptmannes am Mittwoch zum Gedenktag des Hl. Peter und Paul im Jahre 1650.

Das Verteilen der restlichen Summe gehört nach der Eintragung Paul Landsmann, den Anwärtern nach Benesch Hertzig außer dem Ausgleich der Schuld des Sohnes Motl 9 Schock und 10 gr. (Groschen), Georg Zeidl 9 Schock und 20 gr. (Groschen), Stefan Kyzlig nach dem Zeugnis Jakob Langer auch die Schuld dem Kirchendiener in Blumenau 21 Schock gr. (Groschen). Anwärtern nach demselben Stefan Kyzlig außer der Schaden auf dem Grund 30 Schock gr. (Groschen), Erbanfälle nach Paul Lanczmann können aufgrund der Gerechtigkeit nichts bekommen, weil wegen schlechter Wirtschaft der Grund verödete.

> zurück zur Erläuterung des Familiennamens Landsgesell


Counter